รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา การบัญชี
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020109001   นางสาวสุภัสสร    ดอนรอดไพร   
2  2020109002   นางสาวธัญวรัตน์    จงเพ็งกลาง   
3  2020109003   นางสาวณัฐพร    โพธิ์งาม   
4  2020109004   นางสาวกิ่งกาญจน์    สุขโต   
5  2020109006   นางสาวอัฐภิญญา    หิริโอ   
6  2020109007   นางสาววาสนา    เพ็ชรรัตน์   
7  2020109008   นางสาวนฤมล    ศรีไพร   
8  2020109009   นางสาวศภัชฌา    พลายสังข์   
9  2020109010   นายสุธีมนนต์    ศรีจันทร์   
10  2020109011   นางสาวยุวธิดา    สุขยืน   
11  2020109012   นางสาววรัญญา    วงทันนะกร   
12  2020109013   นางสาวกัญธพร    จันทร์ศรี