รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา ช่างซ่อมบำรุง
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020108001   นายราชัน    พุฒสอน   
2  2020108002   นางสาวสุภัสสร    สถิตพงษา   
3  2020108003   นายอรรถกร    เณรน้อย   
4  2020208013   นายศรัณย์พร    ดอนแนไพร