รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา ช่างซ่อมบำรุง
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019108007   นายธนวัฒน์     แก้วทะโรม    
2  2019108013   นายเฉลิมชัย    อยู่เย็น   
3  2019108022   นายนัฐวุฒิ    กรุดเงิน   
4  2019108023   นายกิตติรัช    วิเศษทรัพย์