รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา การก่อสร้าง
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019107041   นายจิรชัย    จันทร์ต๊ะมูล   
2  2019107042   นายนิฒิพงศ์    ชมประเสริฐ   
3  2019107043   นางสาวจิราพร     วอเพชร