รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา การก่อสร้าง
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020107001   นายสิรวิชญ์    เต๊ะเปีย   
2  2020107002   นางสาวกัญญาวรัตน์    ฉิมกรด   
3  2020107003   นายธนวัฒน์    แก่นจันทร์   
4  2020107004   นายชินวัฒน์    ยอดมนต์   
5  2020107005   นางสาวภคพร    แสนสุข   
6  2020107007   นายวุฒิภัทร    ดิษฎา   
7  2020107008   นายภาณุวิชญ์    ฉิมอิ่ม   
8  2020107009   นายอภิสิทธิ์    ยอดดำเนิน   
9  2020107010   นางสาวเนตรนภา    เสือเอี่ยม   
10  2020107011   นายภูริวัฒน์    เพิ่มสมบัติ   
11  2020107012   นายวัตสพัทร์    ภู่ชื่น   
12  2020107013   นายณัฐดนัย    คงทรัพย์   
13  2020107014   นายจรูณเกียรติ    เพ็งเที่ยง   
14  2020107015   นางสาวอมรรัตน์    เนียมจันทร์   
15  2020107016   นางสาวณีรนุช    ขำเพ็ง   
16  2020107017   นายปิยะวัฒน์    เพ็ชรสุวรรณ์   
17  2020107018   นายวิทวัส    เกิดแก้ว   
18  2020107019   นางสาววิชญาพร    เจริญผล   
19  2020107020   นายธัญธร    นาคดี   
20  2020107021   นายธนโชติ    อาจวิเศษ   
21  2020107022   นายณัฐนันทน์    มีมาก   
22  2020107023   นางสาวพรรณิภา    มารศรี   
23  2020107024   นางสาวจริยา    สุบินมิตร์   
24  2020107025   นายภูวดล    ดีเหลือ   
25  2020107026   นายวีรภัทร     อนันทสุข   
26  2020107027   นายนพกร    สาสะ   
27  2020107028   นายธีรภัทร    เร่งเทียน   
28  2020107029   นางสาวชนนิกานต์    สุขเงิน   
29  2020107030   นางสาวเมธาพร    นาคสถิตย์   
30  2020107031   นายศิวกร    วงศ์แปง   
31  2020107032   นายณัฐสิทธิ์     น้อยวงษ์   
32  2020107033   นายปิยะ    วีระพงษ์   
33  2020107034   นายณธกร    อู๋หนู