รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020106001   นางสาวพิมพ์ลภัส    แก้วแพทย์   
2  2020106002   นางสาวช่อผกา    เมืองชัยน้อย   
3  2020106003   นางสาวภัทรพร    เพ็งสิงห์   
4  2020106004   นางสาวปิยมาศ    ด้วงธรรม   
5  2020106005   นางสาวสุธินันท์    กลีบนิล   
6  2020106006   นางสาวชยาภรณ์    นาคสถิตย์   
7  2020106007   นายเสฎฐวุฒิ    หอมเกษร   
8  2020106008   นายสิรวิชญ์    สาธี   
9  2020106009   นายนันทวัฒน์    ทองสุวรรค์   
10  2020106010   นายกิตติ    ศรีสัมฤทธิ์   
11  2020106011   นายธนวัฒน์    สงหลำ   
12  2020106012   นางสาวพัชรี    วงศาโรจน์   
13  2020106013   นายชนกันต์    ชูโตศรี   
14  2020106014   นางสาวนันทิกานต์    สุรเณร