รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020105001   นายมโนทัศ    แสงเย็น   
2  2020105002   นางสาวรุ่งฟ้า    หยวกทอง   
3  2020105003   นางสาวณัฎฐา    จ้อยจันทร์   
4  2020105004   นายกุลวัช    มณีล่ำ   
5  2020105005   นางสาวอภิญญา    สว่างอารมณ์   
6  2020105006   นางสาวยุพารัตน์    มีเหม   
7  2020105008   นายรัฐนันท์    รอดย้อย   
8  2020105009   นายปุญญพัฒน์    ตี๋ชื่น   
9  2020105010   นายณรงค์ศักดิ์    เที่ยงจิตร์   
10  2020105011   นายกฤษณะ    พุ่มริ้ว   
11  2020105012   นายณัฐดนัย    วงษ์เงิน   
12  2020105013   นายภคพงษ์    เถื่อนไพร   
13  2020105014   นางสาวรวิพร    อิทร์ราช   
14  2020105015   นางสาวณัฐชยา    ก้อนทอง   
15  2020105016   นางสาวปริชญา    ลิมสมนึก   
16  2020105017   นางสาววรรณพรรณ    แซ่ลิ้ม   
17  2020105018   นางสาวนภาพร    อยู่โทน   
18  2020105019   นางสาวศรัณย์พร    นุ่นคง   
19  2020105020   นางสาวอมรินทร์    เทพสถิตย์   
20  2020105021   นางสาวนันท์นภัส    ขุนคำ   
21  2020105022   นายชนะ    พลนาค   
22  2020105023   นายเจษฎาพงษ์    สำราญจิต   
23  2020105024   นายณัฐวุฒ    พิมล   
24  2020105025   นายธนภัทร    คงประโยชน์