รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019105010   นางสาวอนัญญา    แตงเพชร   
2  2019105015   นายก้องภพ    ชัยชนะ   
3  2019105021   นายสุภาพ    คุ้มปรางค์   
4  2019105033   นายบดินทร์    สีไสย   
5  2019105040   นางสาวธันยกร    รัศมี