รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019104042   นายนรากร    เชี่ยงเจ๊น   
2  2019104056   นายธัญเทพ     ศิริภาพ   
3  2019104059   นายธนกฤต    ขันติวงศ์   
4  2019104060   นายวีรภัทร    ขลิบเอม   
5  2019104061   นายณัฐกานต์    ผลภักดี   
6  2019104062   นายพรสวรรค์    ชิงลำ   
7  2019104063   นายภาณุวัฒน์    ฉิมวัย   
8  2019104064   นายสัญชัย    โพธิ์เหมือน   
9  2019104065   นายธนภัทร    หอมจันทร์   
10  2019104066   นายนวรินทร์    พุ่มเจริญ   
11  2019104067   นายกิจกานต์    นิลวรรณ   
12  2019104068   นายชานนท์    พัฒนแช่ม   
13  2019104069   นายพัสกร    ปานเรือง   
14  2019104070   นายจักรรินทร์    พันธุ์จันทร์