รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา เชื่อมโลหะ
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019103008   นายวีรเทพ    คุ้มพ่วงมี   
2  2019103009   นายสหรัฐ    โมพันดุุง   
3  2019103010   นายธนกฤต    พูลวิจารณ์   
4  2019103011   นายชยากร    แจ้งมณี   
5  2019103012   นายสหชาติ    ดวงพัตรา   
6  2019103013   นายธนกร    ริมสังข์   
7  2019103014   นายสรายุทธ    ทองพรม   
8  2019103015   นายพชรพล    เพ็งพ่วง   
9  2019103016   นายพรพิพัฒน์    ทองเหมาะ   
10  2019103017   นายรุ่งอนันต์    สินมา   
11  2019103018   นายวรพรต    ปั่นจิ   
12  2019103019   นายสิทธิพล    โสดาพงษ์   
13  2019103020   นายเด่นดนัย    แก้วคุณ