รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา เชื่อมโลหะ
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020103001   นายจิณณวัตร    เปรียเวียง   
2  2020103002   นายวุฒิวัฒน์    อยู่โต   
3  2020103003   นายสิทธิธร    เดชแสง   
4  2020103004   นายธนกร    เทียนพลับ   
5  2020103005   นายณัฐดนัย    หงษ์เวียงจันทร์   
6  2020103006   นายนวันธร    จันทร์หอม   
7  2020103007   นายณัฐดนัย    ชาติเพ็ชร