รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา เครื่องมือกล
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2019102093   นายณัฐนันท์    เขียนเสาร์   
2  2019102094   นายพงศ์พัทธ์    สอนเถื่อน   
3  2019102095   นายอัมรินทร์    อ่วมขำ   
4  2019102096   นายภูธเนศ    นอบน้อม   
5  2019102097   นายอรุณ    รัศมี   
6  2019102098   นายรัชชานนท์    ทองม่วง   
7  2019102099   นายวชิรวิทย์    หังษา