รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา เครื่องมือกล
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020101041   นายทัศน์พล    มีศิลป์   
2  2020102002   นายศุภัทชัย    โมรา   
3  2020102003   นายอินธิ์พัทธ์    พุ่มจำปา   
4  2020102004   นายจีรศักดิ์    แก้วน้อย   
5  2020102005   นายกวินรว    พุ่มพันธ์วงษ์   
6  2020102006   นายอิตธิกร    พิมาก   
7  2020102007   นายศุภกร    แหยมพา   
8  2020102008   นายกฤษณะ    พูลพ่วง   
9  2020102009   นายกิตติศักดิ์    มีนน   
10  2020102010   นายภูวเดช    คำโหลน   
11  2020102011   นายกฤษนัย    ดีอ่วม   
12  2020102012   นายอัษฎาวุธ    ภิญโญ   
13  2020102013   นายพีรวิชญ์    เมฆศร์   
14  2020102014   นายณภัทร    คำไร้   
15  2020102015   นายภาณุวัฒน์    นันทเวช   
16  2020102016   นายปัญญพัทธ์    เรือนคำ   
17  2020102017   นายนพกร    หนูคำ   
18  2020102018   นายนิติกร    ตุ้มเงิน   
19  2020102019   นายวีรภัทร    มีชัย   
20  2020102020   นายจิรเมธ    โลกุลวัฒน์   
21  2020102021   นายนิรุชา    อินรุ่ง   
22  2020102022   นางสาวณภัทร    โพรงพราม   
23  2020102023   นางสาวศิริพร    มาแก้ว   
24  2020102024   นายธนพล    อ่อนก้านตรง   
25  2020102025   นายณภัทร    แสงสุ่น   
26  2020102026   นายคทาวุธ    เพ็งฤกษ์   
27  2020102027   นายศิริภรณ์    พิชัยทอง   
28  2020102028   นายณัฐธนินทร์    บุญโต   
29  2020102029   นายภูดิส    ขุนใหญ่   
30  2020102030   นายนนทกร    องอาจ   
31  2020102031   นายภานุกร    โชติงาม   
32  2020102032   นายศตายุ    ชุ่มครบุรี   
33  2020102033   นายธนบดี    เดือนกลาง   
34  2020102034   นายกิตติภพ    ชาลีรัตน์   
35  2020102035   นางสาวอดิศา    เพ็ชร์รุจิ