รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช. ปกติ จาก ม.3 สาขา ยานยนต์
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1  2020101001   นายภาณุวัฒน์    พุกมาก   
2  2020101002   นายภัคธร    ค่ำเสือ   
3  2020101003   นายวรเมธ    ศรีสวัสดิ์   
4  2020101004   นายชัยธัช    ชนะพจน์   
5  2020101005   นายศรายุทธ    กล่ำดี   
6  2020101006   นายนนท์วัชท์    ขจรกล่ำ   
7  2020101007   นายธนภัสสร    เกิดชัยโย   
8  2020101008   นายนาถวัฒน์    วงษ์สุวรรณ์   
9  2020101009   นายภีรนันท์    บัวเมือง   
10  2020101010   นายธเนศร์    แสงโป๋   
11  2020101011   นายญาณพัฒน์    เส็งพยา   
12  2020101012   นายสรวิชญ์    ฤคณีย์   
13  2020101013   นายปัญญวัติ    ศรีนางแย้ม   
14  2020101014   นางสาวเมธาพร    ทองดี   
15  2020101015   นายกฤษณะ    บัวคลี่   
16  2020101016   นายพัสกร    คำรินทร์   
17  2020101017   นายอนุศานันท์กฤต    ปรีชาพิทยากุล   
18  2020101018   นายรชานนท์    นาคหว่าง   
19  2020101019   นายปรวิทย์    หมี่สา   
20  2020101020   นายปฏิพงษ์    ครูเกษตร   
21  2020101021   นายภัคพล    มหาเทพ   
22  2020101022   นายชานน    ปานนิล   
23  2020101023   นายธนพล    พายคิ้ว   
24  2020101024   นายพุฒิพงค์    ทิมทอง   
25  2020101025   นายอตินันท์    สุขเสงี่ยม   
26  2020101026   นายพัสกร    เนียมทอง   
27  2020101027   นายทักษพร    กลั่นเอี่ยม   
28  2020101028   นายศรัญญู    ภู่ระหงษ์   
29  2020101029   นายพงศ์พัศ    ไผ่เผียว   
30  2020101030   นายพิชญตม์    เอี่ยมเฟื่อง   
31  2020101031   นายอัษฎาวุธ    ทาหนองโดก   
32  2020101032   นายธิติโชค    แจ้งกระจ่าง   
33  2020101033   นายวิชชากร    เอี่ยมรักษา   
34  2020101034   นายเตทัช    ศิริวรเศรฐ   
35  2020101035   นายนฤเบศ๗์    เปอร์เชาว์   
36  2020101036   นายอนุภัทร    อินทร์สอน   
37  2020101037   นายแสงตะวัน    หมั่นปาน   
38  2020101038   นายกุลทัต    ทิมบุตร   
39  2020101039   นายพัฒนโชติ    พักผ่อน   
40  2020101042   นางสาวนัฎฐนันท์    เข็มกลัด   
41  2020101043   นายรชวรรฒน์    สุวรรณวัตร์   
42  2020101044   นายพุฒิพงศ์    วานิชชา   
43  2020101045   นายสิรวิชญ์    ดีเจริญ