1. ขั้นตอนการรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปวช.
   2. ขั้นตอนการรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปวส.
   3. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
   4. สมัครเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   5. บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรายงานตัว รอบ 2
   6. พิมพ์แบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษา