วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รายการหนังสือราชการ / รายงานการประชุม

คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ(22) รายงานการประชุมครู(21) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา(60) รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด(11) รายงานการประชุมผู้บริหารสถาานศึกษา(3) แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท(4) รายงานการประชุมน้ำท่วม(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา(13) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท(6) รายงานการประชุมอื่น ๆ(6)
ลำดับ ชื่อหนังสือ วันที่บันทึก อ่าน การรับรอง
รับ/ไม่รับ
กระทำ
 1.     แจ้งบ้านพักข้าราชการว่าง อ่านแล้ว    2019-12-13 17:15:32   75    -  อ่าน
 2.     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 อ่านแล้ว    2019-11-13 11:03:18   93    -  อ่าน
 3.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อ่านแล้ว    2019-10-07 15:18:31   366    -  อ่าน
 4.     คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านแล้ว    2019-10-04 11:33:10   152    -  อ่าน
 5.     ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เรื่อง แจ้งบ้านพักข้าราชการว่าง อ่านแล้ว    2019-07-18 12:40:45   240    -  อ่าน
 6.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่านแล้ว    2019-07-09 09:38:42   269    -  อ่าน
 7.     ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2562 อ่านแล้ว    2019-07-09 09:35:17   217    -  อ่าน
 8.     รายงานการประชุมข้าราชการครู,ครูพิเศษสอนและบุคคลากรทางการศึกษา อ่านแล้ว    2019-05-10 10:31:12   340    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 9.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 อ่านแล้ว    2019-03-29 14:39:17   435    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 10.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 อ่านแล้ว    2019-02-18 11:35:23   1056    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 11.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 อ่านแล้ว    2019-02-06 16:26:30   236    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 12.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 อ่านแล้ว    2018-11-05 12:38:28   403    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 13.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2561(เพิ่มเติม) อ่านแล้ว    2018-10-29 15:09:46   430    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 14.     รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่3/2561 อ่านแล้ว    2018-10-10 11:51:40   353    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 15.     รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561 อ่านแล้ว    2018-10-10 11:43:16   286    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 16.     รายงานกาประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2561 อ่านแล้ว    2018-10-10 11:21:30   277    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 17.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2561 อ่านแล้ว    2018-10-05 15:05:43   1154    -  อ่าน
 18.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ PLC อ่านแล้ว    2018-07-03 11:33:44   2142    -  อ่าน
 19.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1/2561 อ่านแล้ว    2018-05-11 10:22:53   722    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 20.     รายงานการประชุมข้าราชการครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 อ่านแล้ว    2017-09-28 11:59:58   1182    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 21.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) อ่านแล้ว    2017-06-26 15:36:21   165    -  อ่าน
 22.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) อ่านแล้ว    2017-06-26 15:32:26   202    -  อ่าน
 23.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านแล้ว    2017-05-16 13:27:15   567    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 24.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อ่านแล้ว    2017-05-11 11:39:17   761    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 25.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 อ่านแล้ว    2017-03-17 11:40:24   1094    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 26.     รายงานการประชุมครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 อ่านแล้ว    2017-03-17 10:39:06   502    -  อ่าน
 27.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว    2016-10-05 10:28:05   666    -  อ่าน
 28.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559 อ่านแล้ว    2016-09-15 12:33:02   516    -  อ่าน
 29.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งพิเศษ/2559 อ่านแล้ว    2016-07-15 12:57:53   534    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 30.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 อ่านแล้ว    2016-06-14 09:53:44   516    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 31.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3/2559 อ่านแล้ว    2016-06-14 09:48:29   655    -  อ่าน
 32.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว    2016-05-17 08:39:17   578    -  อ่าน
 33.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว    2016-05-17 08:28:35   656    -  อ่าน
 34.     รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 2ปี 2559 อ่านแล้ว    2016-03-24 10:38:48   755    -  อ่าน
 35.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2559 อ่านแล้ว    2016-02-01 14:48:36   1767    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 36.     รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 1 ปี 2559 อ่านแล้ว    2016-02-01 14:47:25   1248    -  อ่าน
 37.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่4 ปี 2558 อ่านแล้ว    2015-11-30 13:22:58   638    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 38.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม) อ่านแล้ว    2015-10-21 09:12:44   717    -  อ่าน
 39.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว    2015-10-21 09:09:37   1403    -  อ่าน
 40.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม) อ่านแล้ว    2015-10-19 14:06:39   795    -  อ่าน
 41.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว    2015-10-12 14:30:03   826    -  อ่าน
 42.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558 อ่านแล้ว    2015-10-05 15:34:49   517    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 43.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว    2015-10-05 15:33:08   492    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 44.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่2 ปี 2558 อ่านแล้ว    2015-09-08 11:21:04   552    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 45.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว    2015-06-16 12:45:19   708    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 46.     รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว    2015-06-10 09:55:55   580    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 47.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว    2015-05-12 08:51:21   850    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 48.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1 ปี 2558 อ่านแล้ว    2015-03-05 09:45:49   712    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 49.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว    2014-11-19 10:18:25   770    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 50.     รายงายการประชุมข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว    2014-11-19 10:12:29   740    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 51.     มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว    2014-10-08 09:12:56   937    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 52.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว    2014-10-08 09:04:30   1172    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 53.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-10-06 14:13:08   854    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 54.     รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-09-22 16:33:53   743    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 55.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-09-16 16:58:07   794    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 56.     ีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-09-08 11:14:51   766    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 57.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-09-02 08:09:49   875    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 58.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-07-28 08:31:29   1201    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 59.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว    2014-06-20 19:26:56   950    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 60.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว    2014-06-20 19:16:44   1279    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 61.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-06-20 19:09:52   810    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 62.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-06-20 19:07:44   839    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 63.     รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ่านแล้ว    2014-02-19 13:34:05   1635    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 64.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-02-10 16:40:53   1336    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 65.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557 อ่านแล้ว    2014-02-07 10:03:36   1402    11/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 66.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2556 อ่านแล้ว    2014-01-23 13:56:57   1115    -  อ่าน
 67.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2556 อ่านแล้ว    2014-01-23 13:55:03   667    -  อ่าน
 68.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2556 อ่านแล้ว    2014-01-23 13:52:50   486    -  อ่าน
 69.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2556 อ่านแล้ว    2014-01-23 13:51:15   427    -  อ่าน
 70.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-10-16 16:07:56   601    -  อ่าน
 71.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-10-11 15:40:04   550    -  อ่าน
 72.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-10-11 15:29:47   544    -  อ่าน
 73.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-08-15 09:09:01   661    -  อ่าน
 74.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-07-29 10:06:46   586    -  อ่าน
 75.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2556 อ่านแล้ว    2013-07-08 17:59:39   513    -  อ่าน
 76.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-06-03 15:33:27   924    -  อ่าน
 77.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านแล้ว    2013-05-10 11:51:24   701    -  อ่าน
 78.     รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-04-05 09:27:26   890    -  อ่าน
 79.     แผนภูมิบริหาริทยาลัยเทคนิคชัยนาท ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-03-12 10:58:53   565    -  อ่าน
 80.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-03-06 14:28:29   911    -  อ่าน
 81.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556 อ่านแล้ว    2013-02-22 00:00:00   1480    -  อ่าน
 82.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9 ปี 2555 อ่านแล้ว    2013-01-17 12:46:41   609    -  อ่าน
 83.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-11-22 11:42:21   835    -  อ่าน
 84.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-11-09 11:42:05   545    -  อ่าน
 85.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 อ่านแล้ว    2012-10-02 19:53:49   853    -  อ่าน
 86.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-10-02 19:52:05   637    -  อ่าน
 87.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-09-04 10:54:37   475    -  อ่าน
 88.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-08-26 11:59:31   760    -  อ่าน
 89.     รายงานการประชุมหัวหน้างานสำนักงาน อ่านแล้ว    2012-08-21 20:47:33   548    -  อ่าน
 90.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-07-23 16:55:01   565    -  อ่าน
 91.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-07-19 09:58:40   522    -  อ่าน
 92.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-07-19 09:57:54   749    -  อ่าน
 93.     รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง อ่านแล้ว    2012-06-11 17:39:09   539    -  อ่าน
 94.     รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-06-08 11:51:17   744    -  อ่าน
 95.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2555 อ่านแล้ว    2012-06-07 13:24:51   567    -  อ่าน
 96.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2555 อ่านแล้ว    2012-06-02 14:46:53   567    -  อ่าน
 97.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2555 อ่านแล้ว    2012-05-23 17:16:42   1049    -  อ่าน
 98.     รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2554 อ่านแล้ว    2012-05-16 00:00:00   535    -  อ่าน
 99.     รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2554 อ่านแล้ว    2012-05-15 00:00:00   599    -  อ่าน
 100.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-05-03 11:36:50   1644    -  อ่าน
 101.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2554 อ่านแล้ว    2012-05-01 16:57:59   977    -  อ่าน
 102.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2553 อ่านแล้ว    2012-05-01 16:57:12   509    -  อ่าน
 103.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2552 อ่านแล้ว    2012-05-01 16:48:31   523    -  อ่าน
 104.     แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท อ่านแล้ว    2012-04-27 13:25:22   618    -  อ่าน
 105.     รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-04-05 00:00:00   667    -  อ่าน
 106.     รายงานการประชุมผู้บริหาร อ่านแล้ว    2012-04-03 15:40:48   803    -  อ่าน
 107.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-03-19 00:00:00   859    -  อ่าน
 108.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-02-08 00:00:00   1423    -  อ่าน
 109.     รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2555 อ่านแล้ว    2012-02-08 00:00:00   725    -  อ่าน
 110.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๔ อ่านแล้ว    2012-01-20 00:00:00   626    -  อ่าน
 111.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙ ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-12-30 09:18:40   528    -  อ่าน
 112.     รายงานการประชุมข้าราชการครูและครูพิเศษสอน ครั้งที่ 3/2554 อ่านแล้ว    2011-11-24 14:48:13   556    -  อ่าน
 113.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2554 อ่านแล้ว    2011-11-24 14:47:01   561    -  อ่าน
 114.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-11-07 15:16:23   675    -  อ่าน
 115.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2555 อ่านแล้ว    2011-11-06 00:00:00   315    0/0  ดูรายชื่อ  อ่านเข้ารับรองการประชุมในที่ปรึกษา 
 116.     รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-11-03 10:43:18   592    -  อ่าน
 117.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-10-25 00:00:00   858    -  อ่าน
 118.     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-10-04 10:38:10   1044    -  อ่าน
 119.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๔ อ่านแล้ว    2011-10-04 00:00:00   680    -  อ่าน
 120.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-07-04 00:00:00   743    -  อ่าน
 121.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2554 อ่านแล้ว    2011-04-18 00:00:00   1168    -  อ่าน
 122.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2554 อ่านแล้ว    2011-03-15 00:00:00   885    -  อ่าน
 123.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 53 อ่านแล้ว    2011-01-12 00:00:00   690    -  อ่าน
 124.     รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-12-27 00:00:00   513    -  อ่าน
 125.     รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-12-25 00:00:00   604    -  อ่าน
 126.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-12-24 13:26:17   505    -  อ่าน
 127.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 53 อ่านแล้ว    2010-12-15 00:00:00   624    -  อ่าน
 128.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งพิเศษ อ่านแล้ว    2010-12-07 00:00:00   737    -  อ่าน
 129.     รายงานการประชุมน้ำท่วม อ่านแล้ว    2010-11-05 00:00:00   672    -  อ่าน
 130.     รายงานการประชุมผู้บริหาร อ่านแล้ว    2010-11-05 00:00:00   902    -  อ่าน
 131.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-10-18 00:00:00   1065    -  อ่าน
 132.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (พิเศษ) อ่านแล้ว    2010-09-15 00:00:00   856    -  อ่าน
 133.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-09-15 00:00:00   1508    -  อ่าน
 134.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2554 อ่านแล้ว    2010-08-25 00:00:00   682    -  อ่าน
 135.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-06-01 00:00:00   642    -  อ่าน
 136.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2554 อ่านแล้ว    2010-05-11 00:00:00   820    -  อ่าน
 137.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-04-20 13:46:58   750    -  อ่าน
 138.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553 อ่านแล้ว    2010-04-20 13:46:58   1029    -  อ่าน
 139.     รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552 อ่านแล้ว    2010-04-13 00:00:00   434    -  อ่าน
 140.     รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-12-23 00:00:00   594    -  อ่าน
 141.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-12-21 13:26:17   832    -  อ่าน
 142.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-12-15 00:00:00   1741    -  อ่าน
 143.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-10-29 00:00:00   999    -  อ่าน
 144.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-09-03 00:00:00   850    -  อ่าน
 145.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-07-30 00:00:00   646    -  อ่าน
 146.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-07-01 00:00:00   845    -  อ่าน
 147.     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552 อ่านแล้ว    2009-07-01 00:00:00   666    -  อ่าน
 148.     รายงานการประชุมข้าราชการครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 อ่านแล้ว    0000-00-00 00:00:00   245    -  อ่าน
 149.     มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่านแล้ว    0000-00-00 00:00:00   18    -  อ่าน

สำหรับเจ้าหน้าที่