เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
คณะบริหารการศึกษา
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   9092003   นายสถานประกอบการ    1   2002-0008   กิจกรรมในสถานประกอบการ 2         
          2   2201-4402   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2