เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาคหกรรม
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   8081002   นางสมใจ อยู่สนิท    1   2402-1005   การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม         
          2   2402-2013   ขนมไทย         
          3   2402-2017   เบเกอรีเบื้องต้น         
          4   2402-2021   เทคนิคการสาธิต         
          5   2404 2002   อาหารไทยเบื้องต้น         
          6   2404 2118   อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร         
          7   3404-0003   การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม         
          8   3404-2008   การจัดการธุรกิจจัดเลี้ยง         
                  
 2   8081005   นางสาวปนัดดา ลำกูล    9   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          10   2400 1002   อาหารครอบครัว         
          11   2402-2001   โภชนาการบุคคล         
          12   2403-1004   การอนุบาลและดูแลเด็ก         
          13   2404 1001   โภชนาการ         
          14   2406 1001   มารยาทและการสมาคม         
          15   3000-0101   การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ         
          16   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          17   3404-0001   โภชนาการเพื่อสุขภาพ         
          18   3404-2006   ครัวและเครื่องใช้ในงานอาหาร         
                  
 3   8081006   นางสาวกาญจนา มะเส็ง    19   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          20   2400 1004   ศิลปะและการออกแบบ         
          21   2400-0105   ศิลปประดิษฐ์         
          22   2402-2021   เทคนิคการสาธิต         
          23   2403-1005   งานคหกรรมครบวงจร         
          24   2406 2103   ดอกไม้ประดิษฐ์         
          25   3406-2005   ศิลปะการจัดดอกไม้         
          26   3406-2113   ศิลปประดิษฐ์         
                  
 4   8081007   นายภวัต พฤกษารักษ์    27   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          28   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          29   2401 2009   ศิลปะการแต่งกาย         
          30   2401-2301   พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม         
          31   2402-2016   ศิลปการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร         
          32   2403-2009   ตุ๊กตา 1         
          33   2403-2011   เครื่องใช้ตกแต่งบ้าน 1         
          34   2406 2002   งานใบตอง         
          35   3400-1001   หลักศิลป์         
          36   3406-2104   แกะสลักเชิงธุรกิจ         
                  
 5   8081009   นางสาวชุติมา ภูศรี    37   2000 1101   ภาษาไทยพื้นฐาน         
          38   2000-1101   ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1         
          39   2000-1102   ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 2         
          40   2402-2004   โภชนาการบำบัด         
          41   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          42   3400-1003   การบริหารงานบุคคล         
          43   3404-2003   ความปลอดภัยในงานอาหาร         
          44   3404-2004   การจัดการธุรกิจอาหาร