เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาการเลขานุการ
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   7074001   นางสุนีย์ สืบสำราญ    1   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          2   2200 1006   พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น         
          3   2200 1007   พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น         
          4   2201-2307   ชวเลขไทยเบื้องต้น         
          5   2201-2309   พิมพ์ดีดขั้นผลิต         
                  
 2   7074002   นางบังอร วรรณทอง    6   2200 1006   พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น         
          7   2201-2301   การเลขานุการ         
          8   2201-2303   งานสำนักงาน         
          9   2203 2001   การเลขานุการ         
                  
 3   7074003   นางจิราพร ศรีเกตุ    10   2201-1008   พิมพ์ดีดอังกฤษ 2         
          11   2203 2108   การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม         
          12   3000-0102   การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ         
          13   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          14   3200-1003   หลักการจัดการ         
          15   3215-2001   การจัดการสำนักงาน         
          16   3215-2010   การเสริมสร้างบุคลิกภาพ         
                  
 4   7074004   นางสาวธนพร ชินพงษ์    17   2001-0001   คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ         
          18   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          19   2200 1006   พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น         
          20   2201-1001   การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ         
          21   2201-2309   พิมพ์ดีดขั้นผลิต         
          22   2203 2003   การจัดเก็บเอกสาร         
                  
 5   7074005   นางเพียงแข สุขพร้อม    23   2200 1006   พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น         
          24   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          25   3200-0001   ธุรกิจทั่วไป         
          26   3200-0005   การใช้เครื่องใช้สำนักงาน         
          27   3203-2003   การใช้โปรแกรมชุดสำนักงาน         
          28   3203-2011   การปฏิบัติงานสำนักงานอัตโนมัติ         
          29   3215-2002   การสื่อสารธุรกิจ