เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   7073002   นางสาวสมคิด ศิริพยัคฆ์    1   2201-2406   การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล         
          2   3000-0201   โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ         
          3   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          4   3204-2202   การพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป         
          5   3204-2307   การใช้โปรแกรมนำเสนอ-สื่อประสม         
          6   3213-2005   การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ         
          7   3404-2005   คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร         
                  
 2   7073003   นางณทิพรดา เขตต์นคร    8   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          9   2201-1001   การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ         
          10   2204 2108   โปรแกรมประมวลผลคำ         
                  
 3   7073004   นางสาวประยงค์ ไม้หอม    11   2201-2405   การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล         
          12   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          13   3204-2002   คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์         
          14   3204-2005   ระบบฐานข้อมูล         
          15   3204-2402   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนมิเนชั่น         
                  
 4   7073005   นางนวลละออ กลิ่นเอี่ยม    16   3000-0201   โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ         
          17   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          18   3204-2008   การเขียนโปรแกรมภาษาซี         
          19   3204-2012   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ         
          20   3215-2004   การภาษีอากร         
                  
 5   7073006   นางวราภรณ์ ชูควร    21   2002-0007   กิจกรรมในสถานประกอบการ 1         
          22   2201-1001   การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ         
          23   2201-2405   การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล         
          24   2201-2407   โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์         
          25   2201-2418   เทคโนโลยีสำนักงาน         
          26   2201-4401   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1         
          27   2201-4403   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3         
          28   2201-4404   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4         
          29   2201-4405   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5         
          30   2201-4406   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6         
          31   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
                  
 6   7073008   นายสมบูรณ์ เหมหงษา    32   2201-2416   ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น         
          33   3000-0102   การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ         
          34   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          35   3204-2007   หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม         
          36   3204-2008   การเขียนโปรแกรมภาษาซี         
          37   3204-2101   การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา         
                  
 7   7073009   นางสาวนัฐนิดา กล่อมเอี่ยม    38   2001-0001   คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ         
          39   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          40   2201-2401   คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น         
          41   2201-2414   การสร้างเว็บเพจ         
          42   2201-2419   การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์         
          43   3204-2004   ระบบปฏิบัติการ         
                  
 8   7073010   นางปิยะนุช เวชประสิทธิ์    44   3200-0001   ธุรกิจทั่วไป         
                  
 9   7073011   นายบุญมี จันทร์มาก    45   2001 2001   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ         
          46   2201-2409   การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์         
          47   2204 2002   ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น         
          48   3204-2004   ระบบปฏิบัติการ         
                  
 10   7073012   นายสมนึก เหมบุตร    49   2000 2001   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1         
          50   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          51   2201-2401   คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น         
          52   2201-2402   คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์         
          53   2201-2412   การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ         
          54   2204 2002   ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น         
                  
 11   7073013   นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ    55   2001-0001   คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ         
          56   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          57   2201-1001   การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ         
          58   2201-2406   การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล         
          59   3204-2004   ระบบปฏิบัติการ