เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาการบัญชี
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   7072007   นางสาวใกล้รุ่ง อุ่มอยู่    1   2001-0006   การเงินส่วนบุคคล         
          2   2201-2101   การบัญชีตั๋วเงิน         
          3   2201-2107   การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ         
          4   3201-2001   การบัญชีชั้นกลาง 1         
                  
 2   7072008   นางนงคราญ ฉัตรธัญญกิจ    5   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          6   2201-1002   บัญชีเบื้องต้น1         
          7   3200-0002   บัญชีเบื้องต้น 1         
          8   3201-2005   การบัญชีชั้นสูง 1         
          9   3201-2012   การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน         
                  
 3   7072009   นางสาวบังเอิน หน่ายทุกข์    10   2000 2001   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1         
          11   2201-2106   การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย         
          12   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          13   3201-2009   การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ         
                  
 4   7072010   นางสาวพนิตนาฏ อัครมณี    14   2200 1002   การบัญชีเบื้องต้น 1         
          15   2201-1002   บัญชีเบื้องต้น1         
          16   2201-2102   การบัญชีห้างหุ้นส่วน         
          17   3201-2003   การบัญชีต้นทุน 1         
                  
 5   7072011   นางสุนันท์ คล้ายแก้ว    18   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          19   2200 1002   การบัญชีเบื้องต้น 1         
          20   2201-1002   บัญชีเบื้องต้น1         
          21   2201-2104   การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ         
          22   3200-1009   การภาษีอากร         
                  
 6   7072014   นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน    23   2001 1001   ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ         
          24   2201-2103   การบัญชีบริษัทจำกัด         
          25   2201-2111   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา         
          26   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          27   3201-2002   การบัญชีชั้นกลาง 2