เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาการขายและการตลาด
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   7071002   นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต์    1   2200 1004   การขายเบื้องต้น 1         
          2   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          3   3200-1001   หลักเศรษฐศาสตร์         
          4   3200-1005   หลักการตลาด         
                  
 2   7071003   นายบุญส่ง    5   2201-1017   กฎหมายพาณิชย์         
          6   3200-1002   กฏหมายธุรกิจ         
          7   3200-1011   กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา         
                  
 3   7071004   นายพรณัติชัย มุขดี    8   2201-2701   หลักการประชาสัมพันธ์         
          9   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          10   3200-1011   กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา         
          11   3202-2002   การวิจัยตลาด         
          12   3202-2005   การส่งเสริมการขาย         
          13   3202-2007   การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม         
                  
 4   7071005   นางกรรณิการ์ ธรรมชัย    14   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          15   2200 1004   การขายเบื้องต้น 1         
          16   2200-1001   ธุรกิจทั่วไป         
          17   2201-2202   การขายปลีกและการขายส่ง         
          18   3200-0001   ธุรกิจทั่วไป         
                  
 5   7071006   นางสาวปรานอม เจริญวงษ์    19   2001-0007   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ         
          20   2201-2211   การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ         
          21   2201-2213   การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น         
          22   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          23   3202-2025   ความรู้เกี่ยวกับสินค้า         
                  
 6   7071007   นางนงเยาว์ เอี่ยมกลั่น    24   2000-7001   ฝึกงาน         
          25   2001 1002   การเป็นผู้ประกอบการ         
          26   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          27   2200 1001   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น         
          28   2201-1016   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น         
          29   2201-2203   การขายตรง         
          30   3202-2001   การจัดการขาย         
                  
 7   7071009   นางวนิดา ศรีภักดี    31   2200 1008   กฎหมายพาณิชย์         
          32   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          33   3200-0004   การขายเบื้องต้น         
          34   3202-2011   การบริหารการจัดซื้อ