เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   6061003   นางสายฝน ทองอ่อน    1   2106 1001   พื้นฐานงานไม้         
          2   2106-2107   การประมาณราคาก่อสร้าง 1         
          3   2106-2117   เทคนิคก่อสร้าง 2         
          4   2106-2215   เครื่องจักรกลงานไม้         
          5   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          6   3100-0101   กลศาสตร์วิศวกรรม 1         
          7   3106-2226   การวางแผนงานก่อสร้าง         
                  
 2   6061008   นายสุพัฒน์ เจียนรุ่งแสง    8   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          9   2100 1301   เขียนแบบเบื้องต้น         
          10   2106 1004   ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง         
          11   2106-2105   งานเขียนแบบก่อสร้าง 2         
          12   2106-2114   งานระดับก่อสร้าง         
          13   3106-2002   เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง         
          14   3106-2003   การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง         
          15   3106-2013   การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก         
                  
 3   6061009   นายปริญญา จงธรรม    16   2106 1002   พื้นฐานงานปูน         
          17   2106-2103   งานก่อสร้างอาคาร 1         
          18   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          19   3106-2007   คอนกรีตเทคโนโลยี         
          20   3106-2010   ปฐพีกลศาสตร์         
                  
 4   6061010   นายเสกสรร แก้วสุข    21   2000 2001   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1         
          22   2001 2001   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ         
          23   2106 2010   งานสีและการเคลือบผิว         
          24   2106-2103   งานก่อสร้างอาคาร 1         
          25   3106-2205   การสำรวจและการระดับ         
                  
 5   6061011   นายเอกลาภ ปุจฉณีย์มงคล    26   2106 1002   พื้นฐานงานปูน         
          27   2106 2010   งานสีและการเคลือบผิว         
          28   3000-0101   การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ         
                  
 6   6061012   นางสาวอานันทิยา แสงสว่าง    29   2000-7001   ฝึกงาน         
          30   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          31   2106 1001   พื้นฐานงานไม้         
          32   2106 1003   วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน         
          33   3100-0107   ความแข็งแรงของวัสดุ         
          34   3106-2004   เทคนิคการก่อสร้าง 1         
          35   3106-2121   วิศวกรรมการทาง         
          36   3106-2208   การวิบัติของอาคาร