เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   5051001   นายสุกิจ พิมน้ำเย็น    1   2100 1001   เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น         
          2   2100 1002   วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม         
          3   2100 1003   งานฝึกฝีมือ 1         
          4   3100-0002   เขียนแบบเทคนิค         
                  
 2   5051002   นายสุริยะ อยู่สนิท    5   2100 1003   งานฝึกฝีมือ 1         
          6   3100-0002   เขียนแบบเทคนิค         
          7   3100-0004   วัสดุช่าง         
                  
 3   5051003   นายสมพร วัฒน์วันทนา    8   2100 1003   งานฝึกฝีมือ 1         
                  
 4   5051004   นายประทีป คล้ายแก้ว    9   2001-0005   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย         
          10   2100 1002   วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม         
          11   2100 1003   งานฝึกฝีมือ 1         
          12   3100-0001   งานเทคนิคพื้นฐาน         
                  
 5   5051007   นางสาวนิจจารีย์ พิทักษ์วงษ์    13   2000-1002   งานเทคนิคพื้นฐาน         
          14   2001-0005   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย         
          15   2100 1002   วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม         
          16   2100-1002   วัสดุช่างอุตสาหกรรม         
          17   3100-0001   งานเทคนิคพื้นฐาน         
          18   3100-0002   เขียนแบบเทคนิค