เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   4042002   นายสุทัศน์ ศุภนคร    1   2104-2208   เครื่องเสียง         
          2   2104-2211   เครื่องรับโทรทัศน์         
          3   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          4   3105-0005   งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ         
                  
 2   4042003   นายอนุกูล เชื้อน้อย    5   2000-7001   ฝึกงาน         
          6   2001 1001   ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ         
          7   2104-2208   เครื่องเสียง         
          8   2104-2214   อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1         
          9   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
                  
 3   4042004   นายวัชระ นิเกศรี    10   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          11   2104-2210   เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ         
          12   3105-0001   งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด         
          13   3105-0002   เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์         
          14   3105-0004   งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล         
          15   3105-1001   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า         
          16   3105-2011   การออกแบบวงจรดิจิตอล         
          17   3105-2019   คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์         
                  
 4   4042005   นายสมศักดิ์ เหมาะสมัย    18   2001-0001   คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ         
          19   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          20   2104-2209   เครื่องรับวิทยุ         
          21   2104-2230   วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กรอนิกส์คอมพิวเตอร์         
          22   3105-2007   เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ         
                  
 5   4042006   นายธนูศักดิ์ อรุณไพร    23   2100-1003   งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น         
          24   3105-1001   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า         
          25   3105-1003   การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์         
          26   3105-2001   การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง         
          27   3105-2002   พัลส์เทคนิค         
          28   3105-2003   ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี         
          29   3105-2304   ระบบสายส่งและสายอากาศ         
                  
 6   4042008   นายจิรพงษ์ ทองคำรัตน์    30   2100-1003   งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น         
          31   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          32   3100-0003   งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์         
          33   3105-0003   งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์         
          34   3105-1002   เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์         
          35   3105-2008   ระบบโทรคมนาคม         
                  
 7   4042009   นายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ    36   2104-2210   เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ         
          37   3000-0202   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์         
          38   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          39   3105-2005   ระบบเสียง         
          40   3105-2010   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์         
          41   3105-2014   ไมโครคอนโทรลเลอร์         
          42   3105-2018   การออกแบบวงจรอิเล็กด้วยคอมพิวเตอร์         
                  
 8   4042012   นายสุภศักดิ์ วัฒนใย    43   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          44   2100 1006   งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น         
          45   2105 2004   เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์         
          46   3000-0101   การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ         
          47   3105-2009   ระบบโทรศัพท์         
          48   3105-2010   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์         
                  
 9   4042013   นายศักดิ์ดา ฉ่ำช้างทอง    49   2000 2001   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1         
          50   2100 1006   งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น         
          51   2100-1003   งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น         
          52   2105 2002   วงจรไฟฟ้ากระแสตรง         
                  
 10   4042015   นางณัฐสิมา ตามสายลม    53   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          54   2100-1003   งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น         
          55   2104-2215   ไมโครโปรเซสเซอร์         
          56   2104-2228   คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์         
          57   2105 2001   เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์         
          58   3105-2004   อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม         
                  
 11   4042016   นางวิไลวรรณ์ จันทร์จิตร    59   2104-2207   วงจรพัลส์และดิจิตอล         
          60   2104-2225   โทรคมนาคมเบื้องต้น         
          61   2105 2005   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร         
          62   3105-2005   ระบบเสียง