เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   4041001   นายสาโรจน์ อินทรอำนวย    1   2000-7001   ฝึกงาน         
          2   2104 2104   หม้อแปลงไฟฟ้า         
          3   2104-2103   วงจรไฟฟ้า2         
          4   2104-2124   ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น         
                  
 2   4041002   นายเจริญศักดิ์ ประดับพงศ์    5   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          6   2100-1003   งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น         
          7   2104 2004   เครื่องวัดไฟฟ้า         
          8   2104-2121   การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร         
                  
 3   4041003   นายวิทยา ชูชื่น    9   2000 2001   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1         
          10   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          11   2104-2114   การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า         
          12   3104-0005   มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม         
                  
 4   4041004   นายสุราษฎร์ เดชปรอท    13   2100-1008   นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น         
          14   2104 2004   เครื่องวัดไฟฟ้า         
          15   3100-0106   นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์         
          16   3101-2214   ระบบการใช้พลังงานในโรงงาน         
          17   3104-2008   การส่งและจ่ายไฟฟ้า         
          18   3111-2001   ไฟฟ้าอุตสาหกรรม         
                  
 5   4041005   นางชนันท์วัลย์ ศุภภูดิสโสภณ    19   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          20   3100-0106   นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์         
          21   3104-1002   เครื่องวัดไฟฟ้า         
          22   3104-1003   ดิจิตอลประยุกต์         
                  
 6   4041006   นายสุภาษณ์ การภักดี    23   2104 2006   เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง         
          24   2104 2104   หม้อแปลงไฟฟ้า         
                  
 7   4041008   นายธน สังข์ทอง    25   2104 2006   เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง         
          26   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          27   3104-2002   เครื่องกลไฟฟ้า 1         
          28   3104-2206   ระบบสื่อสารเตือนภัย         
                  
 8   4041009   นางปรารถนา บุ้งทิม    29   2100-1003   งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น         
          30   2104 2001   เขียนแบบไฟฟ้า         
          31   2104 2004   เครื่องวัดไฟฟ้า         
          32   3104-0001   เขียนแบบไฟฟ้า         
                  
 9   4041010   นายธรรมนูญ บุญปราการ    33   2001-0001   คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ         
          34   2104 2002   วงจรไฟฟ้ากระแสตรง         
          35   2104-2124   ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น         
          36   3000-0202   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์         
                  
 10   4041011   นายวิทยา คล้ายนิล    37   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          38   2100-1003   งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น         
          39   2104-2108   มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ         
          40   3104-2202   การส่องสว่าง         
                  
 11   4041012   นายธัญวัฒน์ ทองสุก    41   2104 2002   วงจรไฟฟ้ากระแสตรง         
          42   3104-1003   ดิจิตอลประยุกต์         
          43   3104-2001   การติดตั้งไฟฟ้า 1         
          44   3104-2306   ซ่อมบำรุงเครื่องเย็นและปรับอากาศ         
                  
 12   4041014   นายพีรภัทร ฉัตรชัยวัฒนา    45   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          46   3100-0003   งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์         
          47   3104-1001   วงจรไฟฟ้า         
          48   3104-1002   เครื่องวัดไฟฟ้า         
          49   3104-1003   ดิจิตอลประยุกต์         
          50   3104-2001   การติดตั้งไฟฟ้า 1         
          51   3104-2005   เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์         
          52   3104-2207   ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า         
                  
 13   4041015   นายชนิศ ศรีเดช    53   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          54   2104-2105   การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน         
          55   2104-2110   เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1         
          56   2104-2111   คณิตศาสตร์ไฟฟ้า         
                  
 14   4041018   นายสมโภชน์ ตามสายลม    57   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          58   3104-2007   ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม         
          59   3104-2009   คณิตศาสตร์ไฟฟ้า         
                  
 15   4041019   นางสาวสุวรรณี งามนิล    60   2104 2002   วงจรไฟฟ้ากระแสตรง         
          61   2104-2127   เทคนิคการประหยัดพลังงาน         
          62   3000-0101   การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ         
          63   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          64   3104-0002   เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า         
          65   3104-1001   วงจรไฟฟ้า