เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   3032003   นายวิชัย ศรีเกตุ    1   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          2   2103 2008   กระบวนการเชื่อม         
          3   2103 2011   งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1         
          4   2103 2107   งานพลาสติก         
          5   2103-2121   งานทดสอบวัสดุ         
          6   3103-2005   วัสดุประสานงานเชื่อม         
                  
 2   3032004   นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา    7   2001 2001   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ         
          8   2100 1005   งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น         
          9   2103-2105   งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น1         
          10   2103-2115   งานชุบเคลือบผิวโลหะ         
          11   3103-2212   งานเชื่อมซ่อมบำรุง         
                  
 3   3032006   นางบังอร ฉัตรชัยวัฒนา    12   2000 2001   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1         
          13   2103 1001   งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น         
          14   2103 2011   งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1         
          15   2103-2108   งานเชื่อมโลหะ3         
          16   3000-0101   การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ         
                  
 4   3032007   นายสุวัฒ ภูเภา    17   2000-7001   ฝึกงาน         
          18   2100 1005   งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น         
          19   2103 2101   กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ์         
          20   2103-2103   โลหะวิทยาเบื้องต้น         
          21   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          22   3103-2001   เทคโนโลยีการเชื่อม 1         
                  
 5   3032008   นายนริศ โพธิ์ศรี    23   2100 1005   งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น         
          24   3000-0151   ความปลอดภัยและการควบคุม         
          25   3103-2003   มาตรฐานงานเชื่อม         
          26   3103-2010   การทดสอบวัสดุงานเชื่อม         
                  
 6   3032009   นายมานพ จันทรา    27   2100 1005   งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น         
          28   2103 2107   งานพลาสติก         
          29   2103-2102   เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2         
          30   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          31   3103-2007   วัสดุและโลหะวิทยา         
                  
 7   3032010   นางสาวขนิษฐา แย้มคล้าย    32   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          33   2100 1005   งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น         
          34   2103 1001   งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น         
          35   3000-0101   การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ         
          36   3103-2106   การออกแบบผลิตภัณฑ์         
          37   3103-2210   ประดิษฐ์กรรมพิเศษการเชื่อมโลหะ