เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   3031001   นายชูเภศ พรรัมย์    1   2100 1008   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น         
          2   2102-2105   คณิตศาสตร์เครื่องกล         
          3   2102-2108   งานเครื่องมือกล 2         
          4   2102-2116   งานสร้างเครื่องมือตัด         
                  
 2   3031003   นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ    5   2100 1008   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น         
          6   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          7   3102-0002   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น         
          8   3102-2102   งานเครื่องมือกล 1         
          9   3102-2104   งานเครื่องมือกล 3         
          10   3102-2306   การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ         
          11   3102-2307   การซ่อมและบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ         
          12   3111-0001   งานซ่อมบำรุงเบื้องต้น         
                  
 3   3031004   นายพีรพัฒน์ พรมแตง    13   2102-2107   พื้นฐานเทคโนโลยี ซีเอ็นซี         
          14   3000-0206   การออกแบบโปรแกรมใช้         
          15   3102-2107   งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ         
          16   3102-2109   คอมพิวเตอร์ช่วยการวิเคราะห์การผลิต         
                  
 4   3031005   นายชาคริต สุขสิงห์    17   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          18   3102-0002   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น         
          19   3102-2001   งานกระบวนการเครื่องมือกล         
          20   3102-2102   งานเครื่องมือกล 1         
          21   3102-2103   งานเครื่องมือกล 2         
          22   3102-2104   งานเครื่องมือกล 3         
          23   3102-2106   เทคโนโลยีเครื่องมือกล         
                  
 5   3031007   นายประภาส ทาไล    24   2001 1001   ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ         
          25   2001 1004   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย         
          26   2001 2001   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ         
          27   2100 1008   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น         
          28   2100-1007   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น         
          29   2102 2003   ทฤษฏีเครื่องมือกล         
          30   2102-2108   งานเครื่องมือกล 2         
                  
 6   3031008   นายกิตติ อยู่เล่ห์    31   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          32   2100 1008   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น         
          33   2100-1007   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น         
          34   3102-2101   อ่านแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล         
          35   3102-2301   อ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ         
                  
 7   3031011   นายสุธี ปลื้มใจ    36   2100-1008   นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น         
          37   2102-2116   งานสร้างเครื่องมือตัด         
          38   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
                  
 8   3031012   นายจักรินทร์ คงสิบ    39   2100 1008   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น         
          40   2102 2003   ทฤษฏีเครื่องมือกล         
          41   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          42   3102-2002   โปรแกรม ซีเอ็นซี         
          43   3102-2003   งานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี         
          44   3102-2305   งานสร้างแบบพิมพ์แบบต่อเนื่อง         
          45   3111-2102   งานซ่อมและบำรุงรักษา         
                  
 9   3031014   นายประจักร์ บัวอาจ    46   2000-7001   ฝึกงาน         
          47   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          48   2100 1008   งานเครื่องมือกลเบื้องต้น         
          49   2102 2003   ทฤษฏีเครื่องมือกล         
          50   2102 2004   วัดละเอียด         
          51   2102 2007   กรรมวิธีการผลิต         
          52   2102-2112   กรรมวิธีการผลิต         
          53   3100-0115   กรรมวิธีการผลิต         
          54   3100-0151   ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ         
                  
 10   3031015   นายภาณุวัฒน์ ศรีคำ    55   2001 1001   ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ         
          56   2001 1004   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย         
          57   2001 2001   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ         
          58   2102-2111   งานอบชุบโลหะ         
          59   2102-2113   งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน         
          60   3100-0118   การออกแบบเครื่องจักรกล         
          61   3100-0154   การศึกษางาน         
                  
 11   3031020   นายสมเกียรติ นุชพงษ์    62   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          63   3100-0107   ความแข็งแรงของวัสดุ         
          64   3100-0108   ชิ้นส่วนเครื่องกล         
          65   3100-0112   วัสดุอุตสาหกรรม         
          66   3100-0113   โลหะวิทยา         
          67   3100-0151   ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ         
          68   3111-2003   เทคโนโลยีเครื่องมือกล