เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาช่างยนต์
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   2021002   นายกิติศักดิ์ โพธิ์กระจ่าง    1   2101-2103   งานเครื่องยนต์เล็ก         
          2   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          3   3101-0001   งานเครื่องยนต์เล็ก         
          4   3101-2002   เครื่องยนต์สันดาปภายใน         
          5   3101-2102   งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด         
                  
 2   2021005   นายวิทยา อยู่ภาโส    6   2101 2006   เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น         
          7   2101-1002   งานส่งกำลังรถยนต์         
          8   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          9   3100-0101   กลศาสตร์วิศวกรรม 1         
          10   3101-2004   งานซ่อมเครื่องยนต์         
          11   3101-2006   งานเครื่องล่างยานยนต์         
          12   3101-2113   งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์         
                  
 3   2021007   นายเอนกนัฐ เรือนไทย    13   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          14   2101 2106   งานวัดละเอียดช่างยนต์         
          15   2101 2113   งานประดับยนต์         
          16   2101-2214   การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน         
          17   3101-2004   งานซ่อมเครื่องยนต์         
          18   3101-2107   เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่         
                  
 4   2021008   นายทวีศักดิ์ เทียนชัย    19   2100-1006   งานเครื่องยนต์เบื้องต้น         
          20   2101 2106   งานวัดละเอียดช่างยนต์         
          21   3100-0101   กลศาสตร์วิศวกรรม 1         
          22   3101-2003   งานทดลองเครื่องกล         
          23   3101-2004   งานซ่อมเครื่องยนต์         
          24   3101-2101   งานระบบควบคุมเครื่องยนต์         
                  
 5   2021009   นายเสริมศักดิ์ สุวรรณาลัย    25   2101-2105   งานปรับอากาศรถยนต์         
          26   2101-2116   งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์         
          27   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          28   3100-0103   กลศาสตร์ของไหล         
                  
 6   2021010   นายไพโรจน์ บัณฑิตย์    29   2000-7001   ฝึกงาน         
          30   2001 1001   ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ         
          31   2101 2113   งานประดับยนต์         
          32   2101-1003   งานเครื่องล่างรถยนต์         
          33   2101-2113   คณิตศาสตร์ช่างยนต์         
          34   3101-2102   งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด         
                  
 7   2021011   นายชำนาญ แก้วจงประสิทธิ์    35   2000-7001   ฝึกงาน         
          36   2002-0007   กิจกรรมในสถานประกอบการ 1         
          37   2002-0009   กิจกรรมในสถานประกอบการ 3         
          38   2101-1002   งานส่งกำลังรถยนต์         
          39   2101-2109   การขับรถยนต์         
          40   2101-4101   ปฏิบัติงานยานยนต์ 1         
          41   2101-4102   ปฏิบัติงานยานยนต์ 2         
          42   2101-4105   ปฏิบัติงานยานยนต์ 5         
                  
 8   2021013   นายธงชัย วงศ์วิโรจน์    43   2001 1001   ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ         
          44   3000-2001   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5         
          45   3100-0106   นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์         
          46   3100-0107   ความแข็งแรงของวัสดุ         
          47   3101-2002   เครื่องยนต์สันดาปภายใน         
          48   3101-2005   งานส่งกำลังยานยนต์         
          49   3101-2214   ระบบการใช้พลังงานในโรงงาน         
                  
 9   2021014   นายสุเทพ อินอุดม    50   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          51   2100-1006   งานเครื่องยนต์เบื้องต้น         
          52   2101-2104   งานจักรยานยนต์         
          53   2101-2116   งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์         
          54   3101-0002   งานจักรยานยนต์         
                  
 10   2021017   นายสัมฤทธิ์ แดงกรัด    55   2001 1001   ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ         
          56   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          57   2101-2113   คณิตศาสตร์ช่างยนต์         
          58   3101-2007   งานไฟฟ้ายานยนต์         
          59   3101-2101   งานระบบควบคุมเครื่องยนต์         
                  
 11   2021018   นายศรัณย์ภัทร บุญญา    60   2001-0001   คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ         
          61   2101-1004   งานไฟฟ้ารถยนต์         
          62   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          63   3101-2001   เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น         
          64   3101-2109   งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์         
                  
 12   2021019   นายปรัชญา โพธี    65   2001 1001   ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ         
          66   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          67   2100-1006   งานเครื่องยนต์เบื้องต้น         
          68   2101 2006   เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น         
          69   2101 2106   งานวัดละเอียดช่างยนต์         
          70   2101 2113   งานประดับยนต์         
          71   3000-2003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7         
          72   3101-0003   งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน         
                  
 13   2021020   นายศราวุธ แพ่งประสิทธิ์    73   2001 1001   ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ         
          74   2100-1006   งานเครื่องยนต์เบื้องต้น         
          75   2101-2108   งานบำรุงรักษารถยนต์         
          76   3101-2102   งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด         
                  
 14   2021021   นายณฤทธิ์ อุ่มสุข    77   2000 2001   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1         
          78   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
          79   2101 2113   งานประดับยนต์         
          80   2101-2109   การขับรถยนต์         
          81   3000-0201   โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ         
                  
 15   2021022   นายอลงกต ดำนิล    82   2101 2009   งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล         
          83   2101 2113   งานประดับยนต์         
          84   2101-2214   การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน         
          85   3101-2101   งานระบบควบคุมเครื่องยนต์         
          86   3101-2103   งานปรับอากาศยานยนต์