เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาสามัญ
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   1012001   นางสาวทวีสุข สอนน้อย    1   2000 1101   ภาษาไทยพื้นฐาน         
                  
 2   1012002   นางสาวศศิวิมล กลิ่นเอี่ยม    2   2000 1501   หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม         
          3   2201-1021   กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม         
                  
 3   1012004   นายจิรนันท์ สายตระกูล    4   2000 1501   หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม         
          5   2000-1301   วิถีธรรมวิถีไทย         
                  
 4   1012007   นางชไมพร ประดับพงศ์    6   2000 1503   ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย         
          7   2000-1302   ภูมิเศรษฐศาสตร์         
                  
 5   1012009   นายชวลิต อินทร์แสง    8   2000 1608   สิ่งเสพติดศึกษา         
          9   2000-1612   เพศศึกษา         
          10   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          11   3000-1605   พลศึกษาสุขศึกษาและนันทนาการฯ         
                  
 6   1012010   นางฐานิตา สุวรรณกูฏ    12   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
          13   3000-1301   ชีวิตและวัฒนธรรมไทย         
          14   3000-1306   เศรษฐกิจพอเพียง         
          15   3000-1606   มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน         
                  
 7   1012011   นางสิริวรรณ วินัยพานิช    16   3000-1101   ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ         
                  
 8   1012013   นางสาวนวลนภา ศรีคำแซง    17   2000 1601   พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ         
          18   2000-1601   พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ         
          19   2000-1612   เพศศึกษา         
          20   2002-0005   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3         
                  
 9   1012014   นางสุจิตรา เทศนา    21   2000 1101   ภาษาไทยพื้นฐาน         
          22   3000-1101   ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ