เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2556
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลำดับ รหัสครู ชื่อครูผู้สอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  นอกตาราง   ในตาราง   ลายมือชื่อครูประจำวิชา   เซ็นรับเอกสาร 
 1   1011001   นางณิชยา รัศมี    1   2000-1401   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน         
          2   3000-1307   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี         
          3   3000-1426   วิทยาศาสตร์ 7         
          4   3000-1601   ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ         
                  
 2   1011002   นายวิชา บุญปั้น    5   3000-1521   คณิตศาสตร์ 2         
          6   3000-1522   คณิตศาสตร์ 3         
                  
 3   1011003   นางมาลี เดชปรอท    7   2000-1520   คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2         
          8   3000-1520   คณิตศาสตร์ 1         
          9   3000-1525   แคลคูลัส 1         
                  
 4   1011004   นางปิยนันท์ คำชื่น    10   3000-1426   วิทยาศาสตร์ 7         
          11   3000-1427   วิทยาศาสตร์ 8         
                  
 5   1011005   นางจันทนา พรหมโชติ    12   2000-1236   การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ         
          13   3000-1201   ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร         
                  
 6   1011007   นางสาวนิตยา อรรถโกมล    14   2000-1223   ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม         
          15   3000-1201   ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร         
          16   3000-1227   ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต         
                  
 7   1011009   ดร. มุจลินทร์ บินชัย    17   2000 1301   วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต         
          18   3000-1423   วิทยาศาสตร์ 4         
                  
 8   1011010   นายทวีวัฒน์    19   2000-1501   คณิตศาสตร์ประยุกต์1         
          20   2000-1520   คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2         
          21   2000-1521   คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3         
          22   2000-1525   คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7         
                  
 9   1011011   นางสาววิไลลักษณ์ ทวี    23   2000 1201   ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1         
          24   2000-1223   ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม         
          25   2000-1227   ภาษาอังกฤษงานคหกรรม         
          26   2000-1234   ภาษาอังกฤษโครงงาน         
                  
 10   1011012   นางฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์    27   2000-1236   การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ         
          28   3000-1201   ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร         
                  
 11   1011013   นายสง่า ทิพหมึก    29   2000-1223   ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม         
          30   2000-1224   ภาษาอังกฤษธุรกิจ         
          31   2000-1234   ภาษาอังกฤษโครงงาน         
                  
 12   1011014   นางสาวสุพรพรรณ อาจคิดการ    32   2000-1224   ภาษาอังกฤษธุรกิจ         
          33   3000-1201   ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร         
          34   3000-1227   ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต         
                  
 13   1011015   นางประนอม เชื้ออภัย    35   2000-1401   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน         
          36   2000-1420   วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม         
                  
 14   1011020   นางสาวปฑิตตา พูลสาลี    37   2000 1201   ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1         
          38   2000-1220   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         
          39   2000-1223   ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม         
          40   2201-2816   ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ         
                  
 15   1011021   นางสาววิลาวัลย์ แท่นขำ    41   2000 1201   ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1         
          42   2000-1223   ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม         
          43   2201-2825   ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์         
                  
 16   1011023   นางสาวนลวรรณ เลขะวัฒนะ    44   2000 1301   วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต         
          45   2000-1421   วิทยาศาสตร์ประยุกต์         
          46   2001-0008   พลังงานและสิ่งแวดล้อม         
                  
 17   1011024   นางสาวปอรยา สุวรรณสิทธิ์    47   2001-0008   พลังงานและสิ่งแวดล้อม         
          48   2002-0003   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1         
                  
 18   1011025   นางสาวศศิวิภา พีระพันธ์    49   2000 1201   ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1         
          50   2000-1220   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         
          51   2000-1223   ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม