: Fix it center หมู่ 5-6 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 22/07/2557
รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2556 21/07/2557
Fix it center ศูนย์ 4 วัดสมอ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 21/07/2557
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2556 18/07/2557
อบรมสัมมนา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำริปี 2557 16/07/2557
ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าสัก 16/07/2557
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>