ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานอาชีพระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16/10/2560
ให้โอวาท แก่นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 16/10/2560
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มาศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 16/10/2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน "ประถมเยี่ยม มัธยมยอด อาชีวะเป็นเลิศ" 11/10/2560
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 11/10/2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 09/10/2560
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>