ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เรื่อง เชิญชวนนำเสนอตัวอย่างเครื่องมือประจำตัวนักเรียน 27/05/2558
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายผู้นำคุณธรรมนำความรู้ ยึดมั่นธรรมาภิบาล" 03/07/2558
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แก่ครูผู้สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP) 03/07/2558
โครงการค่ายพุทธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2558 03/07/2558
Fix it center ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 03/07/2558
ประชุมคณะกรรมการ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษาภาคใต้และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 30/06/2558
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติด 30/06/2558
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>