ประชุมโครงการจัดการเรียนการสอนระยะสั้น ภาคฤดูร้อน 27/02/2560
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับ การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 24/02/2560
โครงการหน่วยงานต้นแบบ ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 % (ระยะที่ 4) 23/02/2560
ตรวจสภาพและลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงานนักศึกษา ปวส.ที่ออกฝึกงาน 23/02/2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปวส.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 22/02/2560
การประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 21/02/2560
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>