โครงการ"หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูอาชีวศึกษา 16/12/2557
พิธีมอบเครื่องมือประจำศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2557 16/12/2557
โครงการนั่งสมาธิ ก่อนเข้าห้องเรียน 15/12/2557
ประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2557 15/12/2557
ติดตามการรักษาสถานภาพสุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศ 11/12/2557
ประชุมจัดเตรียมงานกีฬาสีและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 09/12/2557
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>