โครงการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 การจัดทำแผนการเรียนรู้วิชาโครงการ 27/09/2559
โครงการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 สนทนากลุ่ม 27/09/2559
โครงการอบรมนักศึกษาสถานศึกษาคุณธรรม 20/09/2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำ ปย.2 20/09/2559
การประเมินผลการเรียนการสอนวิชา "ลีลาศ เพื่อการสมาคม" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 15/09/2559
ติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระยะที่ 2 15/09/2559
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>