ประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 27/07/2559
กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย 27/07/2559
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ในงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 25/07/2559
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการอาเซียน ปีการศึกษา 2559 25/07/2559
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชวศึกษาทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทกับบริษัทน้ำตาลวังขนาย วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 21/07/2559
ประชุมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 21/07/2559
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>