ประชุมเตรียมความพร้อมการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 23/04/2557
ประชุมครูพิเศษสอน 18/04/2557
ศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 11/04/2557
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ 11/04/2557
มอบตัวนักศึกษาปวช.1 และถ่ายรูปติดบัตร 11/04/2557
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 09/04/2557
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>