โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือโครงการ "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" (One Dealer One College : Zero Accident Project) 24/06/2559
ติดตามความร่วมมือ บริษัท วังขนาย จำกัด 23/06/2559
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ภารกิจด้านส่งเสริมสุขอนามัยพื้นฐาน 23/06/2559
ตรวจสุขภาพนักเรียน/นักศึกษาประจำปี 2559 22/06/2559
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มาศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 22/06/2559
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ช่วยภัยแล้ง Fix it Center เทศบาลตำบลสรรพยา 20/06/2559
 
<แสดงข่าวทั้งหมด>