• จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมมาภิบาลในองค์กร หลักธรรมในการพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรมและความร่วมมือกับประเทศต่างๆในสังคมโลก
  2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม การใช้หลักสันติวิธีในสังคมไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
  3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
  4. ตระหนักในการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

  สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมมาภิบาลในองค์กร หลักธรรมในการพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรมและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย กับสังคมโลกบนพื้นฐานของศาสนธรรม
  3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการดำรงชีวิต
  4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาลในองค์การ หลักธรรมเพื่อพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต


 • สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มคนและองค์การ
  2. วิเคราะห์กระบวนการติดต่อสื่อสาร
  3. ใช้เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การเพื่อนำมาส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์
  4. แก้ปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งภายในองค์การและสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์การ
  คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาเกี่ยวกับ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์การ หลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลและหน่วยงาน ภายในองค์การ หลักการประสานงาน และเทคนิคการจูงใจให้คนทำงาน การบริหารความขัดแย้งในองค์การ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่อสารระหว่างการประสานงานที่ส่งเสริมมนุษยสัมพันธืในองค์การ
 • ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์ วิธีการพัฒนาตนตามศาสนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  และการเสริมสร้างหลักการพัฒนาตนและองค์กรเพื่อการพัฒนาชีวิตและงาน


 • จุดประสงค์รายวิชา
  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้า อะตอมและธาตุสารและปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
  2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ การทดลองแหล่งกำเนิดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้า การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ
  3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

  มาตรฐานรายวิชา

  1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่
  2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
  3. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  4. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
  5. แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวนาโนเทคโนโลยี

  คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
 •   จุดประสงค์รายวิชา

  1. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำสัญญาจ้างแรงงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  2. รู้ถึงสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  3. รู้ถึงสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
  4. รู้ถึงสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม
  5. สามารถนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพธุรกิจ

  มาตรฐานรายวิชา

  1. เข้าใจประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
  2. อธิบายสิทธิการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และ
   กฎหมายประกันสังคม

  คำอธิบายรายวิชา

  1.      ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน

  2.     ศึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน ศึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์และศึกษากฎหมายประกันสังคม

 • จุดประสงค์รายวิชา

  1.      เข้าใจการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณ เวกเตอร์ การรวมเวกเตอร์ และการคูณเวกเตอร์

  2.      เข้าใจระบบของแรง ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดดมเมนต์ของแรง การสมดุลของแรง งาน พลังงานและกำลัง

  3.      เข้าใจสมบัติและการเกิดของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสง และคลื่นเสียง

  4.      นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวันมาตรฐานรายวิชา

   

  มาตราฐานรายวิชา

  1.      ทดลอง อภิปรายการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณเวกเตอร์ การรวมเวกเตอร์และการคูณเวกเตอร์

  2.      อธิบายระบบและชนิดของแรง

  3.      ทดลองและคำนวณการรวมแสง การแยกแรง การเกิดโมเมนต์ของแรง การสมดุลของแรงงาน พลังงาน และกำลัง

  4.      อธิบายสมบัติของคลื่นกล และความสัมพันธ์ระหว่าง ความถี่ ความยาวคลื่นและอัตราเร็วของคลื่น

  5.      อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

   

  คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรง การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง แบบฮาณโมนิกอย่างง่าย แบบวงกลม แบบโปรเจกไทล์ สมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ และสมดุล งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน กำลัง ประสิทธิภาพ คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ และการนำความรู้ไปประยุกต์ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน

   

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย  การใช้ถ้อยคำ  สำนวน  ระดับภาษา  การฟัง  การดู และการอ่านข่าว  บทความ  สารคดี  โฆษณา  บันเทิงคดี  วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคม  การกล่าวทักทาย  แนะนำตนเองและผู้อื่น  ตอบรับและปฏิเสธ  แสดงความยินดี  แสดงความเสียใจ  การพูดติดต่อกิจธุระ  พูดสรุปความ  อธิบาย  บรรยาย  การกรองแบบฟอร์ม  เขียนประวัติย่อ  เขียนรายงานเชิงวิชาการ  และเขียนโครงการ

 • ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  สื่อสารอย่างมีศิลปะ  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  กาลเทศะบุคคลและโอกาสวิเคราะห์ประเมินค่าสารจากการฟังการดูการอ่านการนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้  ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะและวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  การพูดที่ใช้ในงานอาชีพ  และในโอกาสต่างๆ    ของสังคม  การเขียนจดหมายที่จำเป็นในงานอาชีพการใช้ภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ์และการเขียนโฆษณา  เขียนรายงานเขียนโครงการและบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ

                  ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์ในงานอาชีพ  และการดำเนินชีวิต

   

 • ศึกษา  ต่อเนื่องจากรหัสวิชา 3000-1201 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน   เพื่อใช้ในสถานการณ์จริงตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง  และฝึกทักษะการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการตัดสินใจในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน  และการทำงาน

 • ศึกษา  ฝึกปฏิบัติ วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์  เรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆอ่านเพื่อความเข้าใจข่าว  สารคดีบันเทิง  บทบรรณาธิการโฆษณา ประเภทต่างๆ   คำศัพท์  สำนวนทางภาษา  การเขียนข้อความสั้นๆ  การใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ในการพัฒนาภาษา  เกม  กิจกรรมที่น่าสนใจจากหนังสือพิมพ์

 • กฏหมายจ้างแรงงานด้วยวาจา สัญญาจ้างแรงงานก็เกิดขึ้น การจ้างแรงงานมีความสำคัญยิ่งต่อ การผลิตและการบริการ กฎหมายจึงอำนวยความสะดวกโดยและได้กำหนดสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสมดุล

   

 • ยิ้มตาโตเห็นด้วย ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   การเกิดมิวเทชั่น   วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   ความหลากหลายทางชีวภาพ   เทคโนโลยีชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์   ปฏิกิริยาเคมี   ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์   พอลิเมอร์   สารชีวโมเลกุล    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  พลังงานนิวเคลียร์
 • ศึกษา  ปฏิบัติ การอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับด้านการอาหารและโภชนาการเบื้องต้น อุปกรณ์เครื่องมือการประกอบอาหาร  รายการอาหาร ฉลาก ป้ายอาหาร  ข้อมูลทางโภชนาการ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน  การปฏิบัติตามขั้นตอน  สนทนาโต้ตอบการให้บริการด้านอาหาร  การเสนอ/ให้ข้อมูลและบริการงานจ้าง  ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม  ศึกษาความหมายของคำและศัพท์เทคนิค  ้นคว้าเรื่องราวอาชีพจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา  แสดงหลักฐานประเมินผลความก้าวหน้าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 •         ศึกษาเกี่ยวกับ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่าเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพไทย เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
  และกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทย

 •          ศึกษาเกี่ยวกับ พุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปัญญา พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หน้าที่ชาวพุทธและศาสนพิธี หรือ ศึกษาเกี่ยวกับ  ความหมายของคำว่าอิสลามและมุสลิม  ประวัติและความสำคัญของศาสนาอิสลาม  ประวัติท่านศาสดามูฮำหมัดและหลักปฎิบัติในการพัฒนาตนเองและสังคม หรือ ศึกษาเกี่ยวกับ  พระคัมภีร์เกียวกับชีวประวัติ  พันธนกิจ  และคำสอนของพระเยซูคริสต์  บทบัญญัติและหลักการปฎิบัติต่างๆ  การแสดงความรักและการปฎิบัติต่อเพื่อนมนุษย์  การเผยแพร่พระศาสนาของบรรดาอัครสาวก  การอธิฐานภาวนาและศาสนพิธี หรือ  ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ  ตามความต้องการของผู้เรียน

 •          ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน ศึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน  ศึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์และศึกษากฎหมายประกันสังคม

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อสร้างจิตสาธารณะรับผดชอบต่อสังคมหลักธรรมของศาสนาการรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ

 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษา    ฝึกทักษะการคิดคำนวณ    และฝึกการแก้ปัญหา เรื่อง    อัตราส่วน    สัดส่วน  

  ร้อยละ   การแปรผัน   เซต    การดำเนินการของเซต    แผนภาพแทนเซต (Venn – Euler Diagram)

  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  

   

   

 • เนื้อหารายวิชาประกอบด้วยวิชาฟิสิกส์  เคมี ความร้อน  ฟิสิกส์ยุคใหม่

 • การที่นักศึกษาได้ทราบความสำคัญของวิชา แคลคูลัส 1 มีความรู้ความเข้าใจสาระ / มาตรฐานการเรียนรู้ และคำอธิบายรายวิชา การวัดผลและการประเมินผล รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อทำให้นักศึกษาทราบแนวทางการเรียนและเตรียมประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง รวมทั้งวางแผนการเรียนได้ อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่บูรณาการลงในการเรียนการสอน

 • ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดของพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบและการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และการฝึกแก้ปัญหาในเรื่องเลขยกกำลัง ลอการิทึม สถิติ  และความน่าจะเป็น
 • ยิ้มเห็นด้วยตาโตศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   การเกิดมิวเทชั่น   วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   ความหลากหลายทางชีวภาพ   เทคโนโลยีชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์   ปฏิกิริยาเคมี   ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์   พอลิเมอร์   สารชีวโมเลกุล  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  พลังงานนิวเคลียร์

 • ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและภูมิปัญญาทางภาษาไทย รู้และเข้าใจการฟังการอ่านการเขียนที่มีประสิทธิภาพสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเขียนย่อสรุปความ อธิบายความ ชี้แจงเรื่องราวต่างๆ พูดสาธิต และแสดงความคิดเห็น ศึกษาวรรณกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรม

 • คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำในระดับต่างๆ ขององค์การลักษณะของผู้นำที่ดี การจูงใจ การสร้างทีมงาน การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ การัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร และการใช้เทคนิคการเป็นผู้นำในองค์การ

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชิของมนุษย์กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


 • จุดประสงค์รายวิชา

  1.             มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์

  2.             มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

  3.             เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์

  มาตรฐานรายวิชา

  1.             ใช้คำสั่งและปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมที่เป็นภาษาอังกฤษ

  2.             โต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

  คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาที่ใช้กับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง โปรแกรม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

   

   

   

 •                     2.  จุดประสงค์รายวิชา

    2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำโครงงานภาษาอังกฤษ

    2.2  เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการทำโครงงานภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรู้  และ

           ทำงานร่วมกับผู้อื่น

   3.  มาตรฐานรายวิชา

     3.1   วางแผนการจัดทำโครงงานภาษาอังกฤษในเรื่องที่สนใจหรือเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพ

     3.2   แสวงหาความรู้ภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่องที่สนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

     3.3   นำเสนอโครงงานที่จัดทำเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล

  4.     คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษา ปฏิบัติการทำโครงงานภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่อง หรือหัวข้อที่สนใจเป็นรายบุคคล  และ/หรือรายกลุ่ม โดยใช้ทักษะทางภาษาต่างๆ  วางแผนทำโครงงาน กำหนดจุดประสงค์ ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลแสดงหลักฐาน และนำเสนอผลงานโดยวิธีการและใช้สื่อที่หลาาย

  ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลงานที่นำเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและเพื่อน